Почетна страница За будуће студенте Упис на докторске студије Обавештење

Упутства за упис на више године докторских студија

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се упис у школску 2023/2024. годину вршити у периоду од 16.10. до 31.10.2023. године, на Економском факултету у Суботици на шалтеру Студентске службе.

За упис је потребно:
• индекс,
• 2 ШВ обрасца - добијају се на Скриптарници Факултета,
• доказ о уплати износа од 12.500,00 на рачун Факултета број: 840-5334760-72 са сврхом за материјалне трошкове уписа, уз обавезну уплату по моделу 97 и личним позивом на број (информације у наставку),
• доказ о уплатама свих рата школарине (односи се на студенте који су плаћали школарину за школску 2022/2023. у ратама, а нису доставили доказе о уплатама).
• уплата 1. рате школарине након избора жељеног модела плаћања (за студенте који се уписују у статусу самофинансирајућих студената и имају обавезу плаћања школарине, постоји могућност плаћања у целости, у 6, односно 9 рата).


При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Да би студент могао да извши упис, потребно је да претходно изврши избор предмета путем студентског веб сервиса. Сам избор предмета не подразумева да је студент и уписан у школску годину. Упис је окончан тек накош што се исти потврди на шалтеру Студентске службе.

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.

Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује се у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.

Студент који не положи испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет.

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предмет.

Предмети који су реализовани у зимском семестру претходне школске године, а које студенти у тој години нису положили, евидентирају се приликом уписа у школску 2023/2024. годину када се и ствара обавеза плаћања истих.

Предмети који су реализовани у летњем семестру школске 2022/2023. године, а које студенти у тој школској години нису положили, евидентирају се такође при упису школске 2023/2024. године, али се обавеза плаћања школарине за те предмете ствара тек уколико дати предмети не буду положени у јануарско–фебруарском испитном року школске 2023/2024. године. Утврђени износ школарине за ЕСПБ бодове неположених предмета летњег семестра биће видљив и на студентском веб сервису након завршеног јануарско-фебруараског испитног рока, када ће бити придодат висини школарине која је утврђена приликом уписа школске године.

Поново уписани предмети се евидентирају у индекс и реализују се предиспитне обавезе. Наведенe обавезe студенти имају независно од начина финансирања и од тога да ли су у претходној школској години добили потпис од предметног наставника.

Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСБП бодова за предмете за које се студент определио. Буџетски студенти поред пренетих предмета из претходних година студирања, плаћају цену ЕСПБ бодова за изабране предмете који су преко 60 ЕСПБ бодова предмета године студија за коју имају буџетски статус у текућој школској години. Цена ЕСПБ бода дефинисана је Трошковником факултета који је објављен на сајту Факултета.

Трошковник

Приликом уписа, студент који плаћа школарину може да изабере да школарину плаћа у ратама, сходно понуђеном и изабраном моделу плаћања.

Научно-истраживачки радови у погледу рачунања ЕСПБ бодова и утврђивања школарине, третирају се као и сви други предмети студијског програма.

Делови докторске дисертације као и одбрана докторске дисертације у погледу рачунања ЕСПБ бодова и утврђивања школарине, третирају се као и сви други предмети студијског програма.
Изузетак од овог правила је код студената који студирају по наставном плану који је донет пре 2021. године (студенти уписани на докторске студије школске 2021/2022. године и раније) и који су већ једном извршили плаћање укупних ЕСПБ бодова докторске дисертације. Код ових студената делови докторске дисертације као и одбрана докторске дисертације представљају једну целину и приликом поновног уписа истих, не третирају се, у погледу обрачуна школарине, као и остали предмети студијског програма

Студенти који до 31. октобра 2023. године не изврше упис у школску 2023/2024. годину, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА.

Правила уписа - правила студија за докторске акaдемске студије у школској 2023/2024. години можете да погледате на следећем линку:

Правила уписа - правила студија за докторске акaдемске студије

Додатне информације:
Телефон: 024-628-041
Електронска пошта:doktorska.sluzba@ef.uns.ac.rsИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИСТУПОМ АПЛИКАЦИЈИ Е-СТУДЕНТ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Студентски веб сервис је од школске 2019/2020. године доступан и за студенте докторских студија. Путем студентског сервиса е-Студент можете да електронски пријављујете испите, погледате изабране предмете, положене испите, прихваћене научно-истраживачке радове, остварите увид у износ своје школарине и извршене уплате, те рокове доспећа рата за школарину. Препоручујемо да се за приступ е-Студенту користи „Chrome“ ili „Firefox“ интернет претраживач.

Детаљно упутство за коришћење е-Студент апликације налази се на следећем линку:

упутство за коришћење е-Студент апликације

Препоручујемо да га преузмете и да се упознате са начином његовог функционисања.


НАЧИН ПРИЈАВЕ:

Пријава на систем је на адреси

https://estudent.ef.uns.ac.rs

• уношењем корисничког имена којe представља број индекса студента. Корисничко име се уноси обавезно латиницом, великим словима. Примери неколико могућих варијанти корисничког имена су следећи: А-01/2018, В-08/2016...
• уношењем лозинке (ЈМБГ, који се мора после прве пријаве обавезно променити).

Сваком студенту је додељен СТУДЕНТСКИ ВИРТУЕЛНИ РАЧУН где студент уплаћује онолико средстава колико сматра да ће коштати планиране активности (пријава испита, овера семестра, издавање уверења, потврда, молбе, итд.).

Да би пријавио испит, оверио семестар, или извршио уплату за неку другу сврху студент претходно треба да има довољно средстава на свом виртуелном рачуну на Факултету.

У менију „Школарине и уплате“ можете да погледате износ школарине и осталих трошкова за уплату, као и датуме доспећа сваке од рата школарине који се стриктно морају поштовати, у противном систем ће блокирати пријаву испита и остале активности студента преко сервиса е-Студент, све док рате не буду уплаћене сходно евидентираним датумима доспећа. Овде се такође налази изглед уплатнице на којој пише лични позив на број који се МОРА ОБАВЕЗНО УПИСАТИ ПРИЛИКОМ СВАКЕ УПЛАТЕ. Позив на број се не мења и од сада је увек исти за једног студента за сваку врсту уплате, до краја студија. Ако се не наведе модел 97 и лични позив на број, уплата студента неће бити евидентирана и неће се моћи пријавити испит, односно новац неће доћи на виртуелни рачун студента. Позив на број се уписује приликом сваке уплате, не само за пријаву испита и за школирину, него и код уплате за нрп. уверење о положеним испитима, потврду о статусу студента, уплате за молбу, и остале уплате које студент плаћа Факултету на основу Трошковника.

За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
За информацијe о упису посетите страницу ЗА БУДУЋЕ СТУДЕНТЕ
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик