Почетна страница За будуће студенте Упис на мастер студије Конкурс

Мастер академске студије

Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2021/2022. години

Оригинални текст конкурса

На Факултет се може уписати укупно 525 студената, и то:
- 181 студената чије се образовање финансира из буџета
- 344 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Агробизнис менаџмент

6

8

14

6

23

29

0

43

Дигитални маркетинг

11

13

24

10

28

38

0

62

Лидерство и менаџмент људских ресурса

10

6

16

9

23

32

0

48

Маркетинг

0

0

0

0

0

0

25

25

Међународна економија и бизнис

5

17

22

13

21

34

0

56

Мултиканална трговина

6

11

17

6

17

23

0

40

Пословна информатика

8

12

20

12

21

33

0

53

Рачуноводство и ревизија

10

15

25

8

26

34

0

59

Финансијски и банкарски менаџмент

20

42

62

16

61

77

0

139

Укупно

76

124

200

80

220

300

25

525

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Агробизнис менаџмент

6

8

14

Дигитални маркетинг

11

13

24

Лидерство и менаџмент људских ресурса

10

6

16

Маркетинг

0

0

0

Међународна економија и бизнис

5

17

22

Мултиканална трговина

6

11

17

Пословна информатика

8

12

20

Рачуноводство и ревизија

10

15

25

Финансијски и банкарски менаџмент

20

42

62

Укупно

76

124

200


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Агробизнис менаџмент

6

23

29

Дигитални маркетинг

10

28

38

Лидерство и менаџмент људских ресурса

9

23

32

Маркетинг

0

0

0

Међународна економија и бизнис

13

21

34

Мултиканална трговина

6

17

23

Пословна информатика

12

21

33

Рачуноводство и ревизија

8

26

34

Финансијски и банкарски менаџмент

16

61

77

Укупно

80

220

300


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ

Буџет

Агробизнис менаџмент

0

Дигитални маркетинг

0

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

Маркетинг

25

Међународна економија и бизнис

0

Мултиканална трговина

0

Пословна информатика

0

Рачуноводство и ревизија

0

Финансијски и банкарски менаџмент

0

Укупно

25


Студијски програм

Укупно

Агробизнис менаџмент

43

Дигитални маркетинг

62

Лидерство и менаџмент људских ресурса

48

Маркетинг

25

Међународна економија и бизнис

56

Мултиканална трговина

40

Пословна информатика

53

Рачуноводство и ревизија

59

Финансијски и банкарски менаџмент

139

Укупно

525


Школарина:
- Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 102.000,00 динара,
- Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма износи 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате),


Напоменa:
- Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2021/2022. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Економски факултет у Суботици обезбеђује једнака права и услове студирања студентима који плаћају школарину и студентима чије се школовање финансира из буџета.

У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова:
- на студијским програмима основних академских студија на Економском факултету у Суботици,
- на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма,
- на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области, у оквиру следећих образовно-научних поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је стекло VII-1 степен стручне спреме, односно завршило основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању, под истим условима као кандидати из става 1. овог члана.

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају фотокопије докумената уз ОБАВЕЗНИ ПРИКАЗ ОРИГИНАЛА НА УВИД. При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама.

Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

Кандидати који нису основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици полажу испит којим доказују располагање неопходним знањима за наставак студија на студијским програмима другог нивоа студија на Економском факултету у Суботици.

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма, по слободном избору, полажу испит из два од следећих пет предмета:
- Економика предузећа,
- Информационе технологије,
- Макроекономија,
- Микроекономија,
- Принципи маркетинга.

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области у оквиру образовно-научних поља:
друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука, у обавези су да полажу предмете Макроекономија и Микроекономија.

Први конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:

од 15. септембра до 15. октобра 2021. године (од 10:00 до 14:00 час.)

 

Кандидати ће бити у могућности да пријаву изврше на један од два начина: личном предајом докумената у просторијама факултета или онлајн (без доласка на факултет). Неће бити могуће пријаву извршити на оба начина истовремено, него само на један од понуђена два начина пријаве. Информације и упутства о начину пријаве кандидата благовремено ће бити постављени на сајт факултета.

 

 • полагање допунских програмских садржаја:
 1. октобар 2021. године

 

Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 19. октобра 2021. године, биће одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен на интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата

 

 • објављивање прелиминарне ранг-листе:
 1. октобар 2021. године
 • рок за подношење жалби:
 1. октобар 2021. године
 • објављивање коначне ранг-листе:
 1. октобар 2021. године
 • упис кандидата:
 1. и 28. октобар 2021. године

 

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:
 1. октобар 2021. године (од 10:00 до 14:00 часова)
 • полагање допунских програмских садржаја:
 1. новембар 2021. године

 

Тачно време и просторија полагања допунских програмских садржаја 1. новембра 2021. године, биће одређени путем распореда полагања допунских програмских садржаја, који ће бити објављен на интернет страници Факултета, првог следећег дана након завршене пријаве кандидата.

 

 • објављивање прелиминарне ранг-листе:
 1. новембар 2021. године
 • рок за подношење жалби:
 1. новембар 2021. године
 • објављивање коначне ранг-листе:
 1. новембар 2021. године
 • упис кандидата:
 1. новембар 2021. године

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (који се добија на Факултету), кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- личну карту (која се подноси на увид) и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту),
- диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама,
- доказ о уплати 7.300,00 динара за пријаву на Конкурс, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.
- за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 7.300,00 динара за полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.

Напомена: Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама.

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним академским студијама.

Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње, а уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

- накнада за пријаву на Конкурс: 7.300,00 динара
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара
- трошкови полагања допунских програмских садржаја: 7.300,00 динара
- школарина:
- за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара, за студенте стране држављане 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер академске студије утврђује се на основу следећих критеријума:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама;
 • дужине студирања на основним академским студијама;
 • успеха на испиту из допунских програмских садржаја (за кандидате који су у обавези да их полажу).

Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије, након рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност има кандидат са краћим временом студирања претходног нивоа студија.

Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према следећој формули:

* Приликом рангирања, кандидатима који су претходни ниво студија окончали на Економском факултету у Суботици признаје се максималан број бодова који може бити остварен у оквиру провере знања из допунских програмских садржаја (60 бодова).

Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања допунских програмских садржаја врши се на осонову „Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије“, који је објављен на интернет сајту Факултета (www.ef.uns.ac.rs)  у делу „правилници, упутства и формулари“ (линк: https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).

Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема.

Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.

Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом утврђеног броја.

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Контакт телефони за добијање додатних информација:
+381 24 628 090
+381 24 628 124
+381 24 628 086

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Обавештења Студијски програми Водич кроз студентски живот Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик