Почетна страница О факултету Правилници, упутства, формулари

Правилници, упутства, формулари

Закони и општи акти
Закон о високом образовању
Статут факултета објављен дана 23.11.2020. године 23.11.2020.
PDF
Статут факултета објављен дана 26.07.2022. године 26.07.2022.
PDF
Сагласност на статут 26.07.2022.
PDF
Правилник о упису студената на студијске програме01.02.2021.
Правилник о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних студија 03.11.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама Правилника o начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних студија 03.11.2022.
PDF
Правилник о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије
Правилник о успешности студената и вредновању појединих наставних активности и испита29.12.2021.
PDF
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената25.01.2022.
Правилник о изборности изборних предмета
Правилник о организацији и раду Библиотеке Економског факултета у Суботици
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету у Суботици
Правилник о поклонима запослених на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о спречавању сукоба интереса на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о превенцији и борби против корупције на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на Економском факултету у Суботици
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности18.11.2021.
Одлуке о висини школарине
План интегритета Економског факултета у Суботици
Стратегијa интернационализације Економског факултета у Суботици
Одлука ННВ о стицању дипломе I степена
Правилник о мерилима за утврђивање школарине и осталих накнада
Правилник о приступном предавању
Записник о одржаном приступном предавању
Правилник о безбедности информационо - комуникационог система27.12.2019.
Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве 27.02.2014.
Правилник о давању сагласности за рад у другој установи 18.11.2021.
Правилник службена путовања 27.12.2019.
Правилник за путне трошкове 09.12.2022.
Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) 26.08.2022.
Правилник о службеном аутомобилу 27.12.2019.
Правилник о донацијама24.01.2020.
Правилник о заштити података о личности19.06.2020.
└── Обавештење о обради података о личности за студенте05.10.2021.
└── Изјава студента о пристанку за обраду података о личности19.06.2020.
└── Обавештење о обради података о личности за запослене05.10.2021.
└── Изјава запосленог о пристанку за обраду података о личности19.06.2020.
Правилник о начину пријаве и учешћу на пројектима 18.11.2021.
Стратегија управљања ризицима 15.12.2021.
Одлука о парцијалном полагању испита 20.01.2022.
Одлука о начину полагања завршног дела испита на предметима који реализују гостујући професори на албанском језику 25.05.2020.
Одлука о начину полагања завршног дела испита 20.01.2022.
Правилник о стручној пракси 07.03.2022.
PDF
Фазе реализације стручне праксе студената28.03.2022.
Правилник о организацији и начину извођења кратког програма студија 07.03.2022.
PDF
Правилник о расподели средстава остварених организовањем и извођењем кратког програма студија 23.03.2022.
PDF
Правилник о докторским студијама 12.05.2022.
PDF
Правилник о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије - студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“ 12.05.2022.
PDF
Одлуку о изменама и допунама Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије 12.05.2022.
PDF
Правилник о додели привременог смештаја наставно-научном подмлатку 04.07.2022.
PDF
Одлука о разврставању ужих научних области по катедрама Економског факултета у Суботици 23.08.2022.
PDF
Пословник о раду катедри 25.08.2022.
PDF
Правилник о избору наставника и сарадника (пречишћен текст) 13.09.2022.
PDF
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора (пречишћен текст) 09.09.2022.
PDF
Правилник о евиденцији присуства на раду 29.09.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади трошкова превоза за долазак на рад и за одлазак са рада из Суботице у Нови Сад и обрнуто 04.10.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама Правилника о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада запослених на Економском факултету у Суботици 04.10.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања 12.10.2022.
PDF
План родне равноправности Економског факултета у Суботици 31.10.2022.
PDF
Лице задужено за родну равноправност 01.11.2022.
PDF
Комисија за родну равноправност 14.11.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама правилника о безбедности информационо комуникационог система 19.11.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама правилника о докторским студијама 19.11.2022.
PDF
Одлука о изменама и допунама правилника о уџбеницима и издавачкој делатности Економског факултета у Суботици 19.11.2022.
PDF
Правилник о безбедности информационо комуникационог система 19.11.2022.
PDF
Правилник о докторским студијама 19.11.2022.
PDF
Правилник о методологији избора модула на основним академским студијама Економског факултета у Суботици 19.11.2022.
PDF
Правилник о службеним путовањима 19.11.2022.
PDF
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Економског факултета у Суботици 19.11.2022.
PDF
Правилник о условима и начину коришћења службених возила 19.11.2022.
PDF
Упутства за коришћење ИТ сервиса Факултета
Упутство за коришћење е-маил-а и бежичног приступа Интернету на Факултету (за студенте који су први пут уписани на основне или мастер студије 2010/11.)
PDF
Упутство за коришћење е-маил-а и бежичног приступа Интернету на Факултету
PDF
Упутство за коришћење студентског веб сервиса
Подношење молби
Формулар за подношење молбе
DOC
Признавање положених испита
Прелаз са једног на други студијски програм, или наставак студирања по новом програму
DOC
Прелаз са друге високошколске установе
DOC
Захтев за признавање периода мобилности
Институционални програм размене на бази Уговора о студирању
DOC
Завршни, дипломски и мастер радови
Одлука о изменама и допунама Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада 14.10.2022.
PDF
Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада (пречишћен текст) 14.10.2022.
PDF
Поступак за пријаву теме завршног, дипломског и мастер рада, као и за предају документације за дипломирање 26.04.2022.
PDF
Упутство за проверу самосталности израде завршних радова 31.05.2022.
PDF
Пријава завршног рада 26.04.2022.
DOC
└── Корица завршног рада - ћирилица 26.04.2022.
└── Korica završnog rada - latinica 26.04.2022.
└── Техничко упутство за израду завршних радова - ћирилица 26.04.2022.
└── Тehničko uputstvo za izradu završnih radova - latinica 26.04.2022.
└── Упутство за реферисање радова 26.04.2022.
PDF
└── Упутство за употребу стилова 26.04.2022.
PDF
└── Протокол одбране завршног рада 26.04.2022.
PDF
Систем квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета Економског факултета у Суботици
PDF
Политика обезбеђења квалитета Економског факултета у Суботици
PDF
Мере и субјекти обезбеђења квалитета
PDF
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
PDF
Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања на Економском факултету у Суботици
PDF
Правилник о самовредновању студија, педогошког рада наставника и услова рада
PDF
Комисија за квалитет Факултета
PDF
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета
Пословници о раду органа факултета
Пословник о раду Савета Економског факултета у Суботици
PDF
Пословник о раду Наставно-научног већа Економског факултета у Суботици 24.02.2022.
PDF
Пословник о раду Изборног већа Економског факултета у Суботици 04.07.2022.
PDF
Пословник о раду Студентског парламента Економског факултета у Суботици 24.03.2022.
PDF
Академски интегритет
Кодекс о академском интегритету на Економском факултету у Суботици
PDF
Етичка комисија на Економском факултету у Суботици 17.09.2020.
PDF
Одлука о утврђивању редовних услуга 10.07.2015.
PDF
Одлука о измени одлуке о формирању етичке комисије на Економском факултету у Суботици 20.12.2021.
PDF
Одлука о изменама и допунама Правилника о давању сагласности за рад наставника и сарадника Економског факултета у Суботици у другој високошколској установи 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о спречавању сукоба интереса на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о заштити података о личности 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о организацији и раду Библиотеке Економског факултета у Суботици 22.11.2022.
PDF
Одлукa о ослобађању студената - добровољних давалаца крви, накнаде за пријаву испита 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о поступању са донацијама на Економском факултету у Суботици 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о поклонима запослених на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о начину пријаве и учешћу на пројектима 22.11.2022.
PDF
Правилник o спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања 22.11.2022.
PDF
Одлукa о изменама и допунама Правилника о приступном предавању 29.11.2022.
PDF
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 30.12.2022.
PDF
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала 30.12.2022.
PDF
Листа категорија документарног материјала са роковима чувања 30.12.2022.
PDF
Правилник о раду центара Економског факултета у Суботици 26.01.2023.
PDF
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2023.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик