Почетна страница О факултету Правилници, упутства, формулари

Правилници, упутства, формулари

Закони и општи акти
Закон о високом образовању
Статут факултета објављен дана 08.11.2019. године 08.11.2019.
PDF
Статут факултета објављен дана 23.11.2020. године 23.11.2020.
PDF
Правилник о упису студената на студијске програме01.02.2021.
Правилник о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних академских студија
Правилник о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије
Правилник о успешности студената и вредновању појединих наставних активности и испита16.06.2020.
Одлука о измени Правилника о успешности студената
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Правилник о раду Студентског парламента Економског факултета у Суботици09.07.2020.
Правилник о избору наставника и сарадника
Правилник о организацији и раду Библиотеке Економског факултета у Суботици
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету у Суботици
Правилник о поклонима запослених на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о спречавању сукоба интереса на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о превенцији и борби против корупције на Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке на Економском факултету у Суботици
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности18.11.2021.
Правилник о поступку утврђивања постојања повреде Кодекса професионалне етике
Одлука о висини школарине у школској 2019/20. години
Одлука о висини школарине у школској 2020/21. години
Одлука о висини школарине у школској 2021/22. години
План интегритета Економског факултета у Суботици
Правилник о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног односа - демонстратора
Стратегијa интернационализације Економског факултета у Суботици
Одлука ННВ о стицању дипломе I степена
Правилник о мерилима за утврђивање школарине и осталих накнада
Правилник о стручној пракси
Фазе реализације стручне праксе студената
Правилник о приступном предавању
Записник о одржаном приступном предавању
Правилник о безбедности информационо - комуникационог система27.12.2019.
Правилник о канцеларијском пословању, архивирању и стручном одржавању архиве 27.02.2014.
Правилник о давању сагласности за рад у другој установи 18.11.2021.
Правилник службена путовања 27.12.2019.
Правилник за путне трошкове 27.12.2019.
Правилник о организацији и систематизацији послова 27.12.2019.
Правилник о службеном аутомобилу 27.12.2019.
Правилник о раду 27.12.2019.
Правилник о донацијама24.01.2020.
Правилник о заштити података о личности19.06.2020.
└── Обавештење о обради података о личности за студенте05.10.2021.
└── Изјава студента о пристанку за обраду података о личности19.06.2020.
└── Обавештење о обради података о личности за запослене05.10.2021.
└── Изјава запосленог о пристанку за обраду података о личности19.06.2020.
Правилник о начину пријаве и учешћу на пројектима 18.11.2021.
Упутства за коришћење ИТ сервиса Факултета
Упутство за коришћење е-маил-а и бежичног приступа Интернету на Факултету (за студенте који су први пут уписани на основне или мастер студије 2010/11.)
PDF
Упутство за коришћење е-маил-а и бежичног приступа Интернету на Факултету
PDF
Упутство за коришћење студентског веб сервиса
Подношење молби
Формулар за подношење молбе
DOC
Признавање положених испита
Прелаз са једног на други студијски програм, или наставак студирања по новом програму
DOC
Прелаз са друге високошколске установе
DOC
Захтев за признавање периода мобилности
Институционални програм размене на бази Уговора о студирању
DOC
Завршни, дипломски и мастер радови
Поступак за пријаву теме завршног, дипломског и мастер рада, као и за предају документације за дипломирање 20.05.2021.
PDF
Упутство за предају семинарских, дипломских и мастер радова за студенте основних и мастер академских студија 21.12.2017.
PDF
Пријава завршног рада 20.11.2020.
Пријава дипломског рада 20.11.2020.
Пријава мастер рада 20.11.2020.
Правилник о пријави и изради завршног-семинарског рада 15.10.2018.
Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада 15.10.2018.
Правилник о пријави, изради и одбрани дипломског рада са Протоколом као саставним делом Правилника 15.10.2018.
Правилник о пријави, изради и одбрани мастер рада са Протоколом као саставним делом Правилника 15.10.2018.
Упутство за техничку обраду дипломског рада 15.10.2018.
Упутство за техничку обраду семинарског рада 15.10.2018.
Прилог 6/1 латинично писмо 15.10.2018.
Прилог 6/1 ћирилично писмо 15.10.2018.
Пример попуњеног обрасца 6/1 15.10.2018.
Прилог 6/2 15.10.2018.
Поступак вођења дипломских радова 15.10.2018.
Поступак вођења мастер радова 15.10.2018.
Одлука о начину полагања завршног дела испита на предметима који реализују гостујући професори на албанском језику 25.05.2020.
Одлука о полагању завршног дела испита 25.05.2020.
Систем квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета Економског факултета у Суботици
PDF
Политика обезбеђења квалитета Економског факултета у Суботици
PDF
Мере и субјекти обезбеђења квалитета
PDF
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
PDF
Правилник о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања на Економском факултету у Суботици
PDF
Правилник о самовредновању студија, педогошког рада наставника и услова рада
PDF
Комисија за квалитет Факултета
PDF
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета
Пословници о раду органа факултета
Пословник о раду Савета Економског факултета у Суботици
PDF
Пословник о раду Наставно-научног већа Економског факултета у Суботици
PDF
Пословник о раду Изборног већа Економског факултета у Суботици
PDF
Академски интегритет
Кодекс о академском интегритету на Економском факултету у Суботици
PDF
Правилник о поступку утврђивања повреде Кодекса о академском интегритету на Економском факултету у Суботици
PDF
Етичка комисија на Економском факултету у Суботици
PDF
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2021.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик