Почетна страница За будуће студенте Упис на мастер студије Конкурс

Мастер академске студије

Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок

Оригинални текст конкурса - ћирилична верзија
Originalni tekst konkursa - latinična verzija
Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист - Суботица и Нови Сад
Додатно објашњење за попуњавање пријавног листа и начина креирања ранг листе
Изјава студента о пристанку за обраду података о личности
Изјава за буџет
Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист - Бујановац
Напредна аналитика података у бизнису - Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист
Advanced Data Analytics in Business - Application form
Литература и контакт подаци наставника за полагање допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије у школској 2022/2023. години
Литература и контакт подаци наставника за полагање испита приликом уписа на студијски програм Напредна аналитика података у бизнису (АДА мастер програм)
Правилник о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије - студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“
Правилник о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије

На Факултет се може уписати укупно 332 студената, и то:
- 18 студената чије се образовање финансира из буџета
- 314 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

0

7

7

0

21

21

0

28

Дигитални маркетинг

2

13

15

0

23

23

0

38

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

5

5

0

17

17

0

22

Финансијски и банкарски менаџмент

6

41

47

0

55

55

0

102

Међународна економија и бизнис

2

17

19

0

20

20

0

39

Мултиканална трговина

3

10

13

0

16

16

0

29

Пословна информатика

3

12

15

0

21

21

0

36

Рачуноводство и ревизија

1

14

15

0

22

22

0

37

Финансије, банкарство и осигурање

0

0

0

0

0

0

1

1

Укупно

17

119

136

0

195

195

1

332

 

 

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

0

7

7

Дигитални маркетинг

2

13

15

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

5

5

Финансијски и банкарски менаџмент

6

41

47

Међународна економија и бизнис

2

17

19

Мултиканална трговина

3

10

13

Пословна информатика

3

12

15

Рачуноводство и ревизија

1

14

25

Укупно

17

119

136

 

Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

0

21

21

Дигитални маркетинг

0

23

23

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

17

17

Финансијски и банкарски менаџмент

0

55

55

Међународна економија и бизнис

0

20

20

Мултиканална трговина

0

16

16

Пословна информатика

0

21

21

Рачуноводство и ревизија

0

22

22

Укупно

0

195

195

 

Студијски програм

БУЈАНОВАЦ

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Финансијски и банкарски менаџмент

1

Укупно

1

 

Студијски програм

Укупно

Агробизнис менаџмент

28

Дигитални маркетинг

38

Лидерство и менаџмент људских ресурса

22

Финансијски и банкарски менаџмент

102

Међународна економија и бизнис

39

Мултиканална трговина

29

Пословна информатика

36

Рачуноводство и ревизија

37

Финансијски и банкарски менаџмент

1

Укупно

332


Школарина:
- Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма, осим за студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“, износи 102.000,00 динара.
- Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма, осим за студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“ износи 1.900,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Напомене:
- Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2022/2023. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине.

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Економски факултет у Суботици обезбеђује једнака права и услове студирања студентима који плаћају школарину и студентима чије се школовање финансира из буџета.

У прву годину мастер академских студија наведених студијских програма, може се уписати лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова:
• на студијским програмима основних академских студија на Економском факултету у Суботици,
• на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма,
• на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области, у оквиру следећих образовно-научних поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је стекло VII-1 степен стручне спреме, односно завршило основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању, под истим условима као кандидати из става 1. овог члана.

Кандидати који нису основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици полажу испит којим доказују располагање неопходним знањима за наставак студија на студијским програмима другог нивоа студија на Економском факултету у Суботици.

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма, по слободном избору, полажу испит из два од следећих пет предмета:
• Економика предузећа,
• Информационе технологије,
• Макроекономија,
• Микроекономија,
• Принципи маркетинга.

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области у оквиру образовно-научних поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука, у обавези су да полажу предмете Макроекономија и Микроекономија.

- пријављивање кандидата:

31. октобар 2022. године (од 10:00 до 14:00 часова)


- полагање допунских програмских садржаја:

1. новембар 2022. године у 10.00 часова


- објављивање прелиминарне ранг-листе:

2. новембар 2022. године


- рок за подношење жалби:

3. новембар 2022. године


- објављивање коначне ранг-листе:

7. новембар 2022. године


- упис кандидата:

8. новембар 2022. године

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
• личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
• диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама,
• доказ о уплати 7.300,00 динара за пријаву на Конкурс, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.
• за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 7.300,00 динара за полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама. Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним академским студијама.

Напомена:
Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.

• накнада за пријаву на Конкурс: 7.300,00 динара
• материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара
• трошкови полагања допунских програмских садржаја: 7.300,00 динара
• школарина:
    - за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 102.000,00 динара,
    - за студенте стране држављане 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер академске студије утврђује се на основу следећих критеријума:
• опште просечне оцене остварене на основним студијама;
• дужине студирања на основним академским студијама;
• успеха на испиту из допунских програмских садржаја (за кандидате који су у обавези да их полажу).

Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије, након рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност има кандидат са краћим временом студирања претходног нивоа студија.

Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према следећој формули:

* Приликом рангирања, кандидатима који су претходни ниво студија окончали на Економском факултету у Суботици признаје се максималан број бодова који може бити остварен у оквиру провере знања из допунских програмских садржаја (60 бодова).

Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања допунских програмских садржаја врши се на осонову „Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије“, који је објављен на интернет сајту Факултета (www.ef.uns.ac.rs) у делу „Правилници, упутства и формулари“ (линк: https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).

Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема.

Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.

Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом утврђеног броја.

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен. Захтев за признавање страних високошколских докумената подноси се Универзитету у Новом Саду
(линк: https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/priznavanje-diploma/priznavanje-strane).

Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Контакт телефони за додатне информације:
+381 24 628 090
+381 24 628 124
+381 24 628 086

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик