Почетна страница За будуће студенте Упис на мастер студије Конкурс

Мастер академске студије

Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 2023/2024. години - други конкурсни рок

Оригинални текст конкурса - ћирилична верзија
Originalni tekst konkursa - latinična verzija
Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист - Суботица и Нови Сад
Додатно објашњење за попуњавање пријавног листа и начина креирања ранг листе
Изјава студента о пристанку за обраду података о личности
Изјава за буџет
Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист - Бујановац
Напредна аналитика података у бизнису - Формулар за пријаву кандидата – пријавни лист
Advanced Data Analytics in Business - Application form
Литература и контакт подаци наставника за полагање допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије у школској 2023/2024. години
Литература и контакт подаци наставника за полагање испита приликом уписа на студијски програм Напредна аналитика података у бизнису (АДА мастер програм)
Правилник о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије - студијски програм „Напредна аналитика података у бизнису“
Правилник о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије

На Факултет се може уписати укупно 383 студента, и то:
- 47 студената чије се образовање финансира из буџета
- 336 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

8

11

3

23

26

0

37

Дигитални маркетинг

4

13

17

0

14

14

0

31

Лидерство и менаџмент људских ресурса

1

6

7

0

20

20

0

27

Финансијски и банкарски менаџмент

13

42

55

0

56

56

0

111

Међународна економија и бизнис

5

17

22

5

21

26

0

48

Мултиканална трговина

6

11

17

0

14

14

0

31

Пословна информатика

5

12

17

2

21

23

0

40

Рачуноводство и ревизија

0

15

15

0

18

18

0

33

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

0

0

0

0

25

25

0

25

Укупно

37

124

161

10

212

222

25

383

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

8

11

Дигитални маркетинг

4

13

17

Лидерство и менаџмент људских ресурса

1

6

7

Финансијски и банкарски менаџмент

13

42

55

Међународна економија и бизнис

5

17

22

Мултиканална трговина

6

11

17

Пословна информатика

5

12

17

Рачуноводство и ревизија

0

15

15

Укупно

37

124

161

 

Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Агробизнис менаџмент

3

23

26

Дигитални маркетинг

0

14

14

Лидерство и менаџмент људских ресурса

0

20

20

Финансијски и банкарски менаџмент

0

56

56

Међународна економија и бизнис

5

21

26

Мултиканална трговина

0

14

14

Пословна информатика

2

21

23

Рачуноводство и ревизија

0

18

18

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

0

25

25

Укупно

10

212

222

 

Студијски програм

БУЈАНОВАЦ

Буџет

Студијски програми у трајању од једне године (два семестра) - 60 ЕСПБ

Мултиканална трговина

25

Укупно

25

 

Студијски програм

Укупно

Агробизнис менаџмент

37

Дигитални маркетинг

31

Лидерство и менаџмент људских ресурса

27

Финансијски и банкарски менаџмент

111

Међународна економија и бизнис

48

Мултиканална трговина

31

Пословна информатика

40

Рачуноводство и ревизија

33

Студијски програм у трајању од две године (четири семестра) - 120 ЕСПБ

Напредна аналитика података у бизнису*

25

Укупно

383

*Напомена: студијски програм Напредна аналитика података у бизнису се изводи на српском и енглеском језику (област интердисциплинарних наука)


Школарина:
- Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 114.000,00 динара.
- Школарина за студенте стране држављане свих студијских програма износи 2.100,00 евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).


Напомена:
- Лица са инвалидитетом, односно студенти припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2023/2024. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине. Упис кандидата по афирмативним мерама ће смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.
- На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

2а) Услови конкурисања на студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60 ЕСПБ:
У прву годину мастер академских студија наведених студијских програма, може се уписати лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова:
• на студијским програмима основних академских студија на Економском факултету у Суботици,
• на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма,
• на студијским програмима основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области, у оквиру следећих образовно-научних поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука.

У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је стекло VII-1 степен стручне спреме, односно завршило основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању, под истим условима као кандидати из става 1. овог члана.


2б) Услови конкурисања на студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
У прву годину студијског програма Напредна аналитика података у бизнису може се уписати лице које је завршило основне академске студије у трајању од најмање три године и обима од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и обима од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно лице које има завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16).

Кандидат који се уписује на овај студијски програм мора поседовати задовољавајуће језичке компетенције из енглеског језика, које се доказују сертификатом IELTS (потребан минимални резултат: 6.0), TOEFL (минималан потребан резултат: на компјутерском тесту: 210, на папиру: 547, на интернет тесту: 78), Кембриџ испит (потребан ниво: FCE) или другим међународно признатим сертификатом.

За кандидате којима је енглески матерњи језик или су претходни ниво студија успешно завршили на енглеском језику, није неопходан доказ о знању језика.

Кандидат који не приложи један од наведених сертификата, али приложи доказ да се пријавио на тест за стицање међународно признатог сертификата из енглеског језика и да је термин провере заказан после дана који представља крајњи рок за пријаву на конкурс, има право условног уписа. У случају ако кандидат не положи тест, односно не стекне одговарајући сертификат до дана одређеног за почетак наставе, сматраће се да условни упис није ни извршен и да кандидат не испуњава услове конкурса.

3а) Полагање допунских програмских садржаја за студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма Напредна аналитика података у бизнису):
Кандидати који нису основне академске студије завршили на Економском факултету у Суботици полажу испит којим доказују располагање неопходним знањима за наставак студија на студијским програмима другог нивоа студија на Економском факултету у Суботици.

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из области економије, агроекономије, информатике, менаџмента или туризма, по слободном избору, полажу испит из два од следећих пет предмета:
• Економика предузећа
• Информационе технологије
• Макроекономија
• Микроекономија
• Принципи маркетинга

Кандидати који су завршили студијски програм основних академских студија, ван Економског факултета у Суботици, из осталих области у оквиру образовно-научних поља: друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука, у обавези су да полажу предмете Макроекономија и Микроекономија.


3б) Полагање испита за проверу знања за студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
Кандидат за упис на итердисциплинарни студијски програм Напредна аналитика података у бизнису полаже испит ради провере знања (у даљем тексту: испит).

Испит се полаже из два предмета, које кандидат бира са листе од следећа три предмета:
• Математика
• Статистика
• Пословна информатика

Испит се полаже у облику писаног теста, на српском или енглеском језику, са по десет питања из оба предмета. Одговори се вреднују на скали од 0 до 3 бода. Време трајања испита износи 120 минута.

 

Други конкурсни рок:

 • пријављивање кандидата:

31. октобар 2023. године (од 10.00 до 14.00 часова)

 • полагање испита за проверу знања:

1. новембар 2023. године у 10.00 часова

 • објављивање прелиминарне ранг-листе:

2. новембар 2023. године

 • рок за подношење жалби:

3. новембар 2023. године

 • објављивање коначне ранг-листе:

7. новембар 2023. године

 • упис кандидата:

8. новембар 2023. године

5а) Документација за пријаву на студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма Напредна аналитика података у бизнису):

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
• личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
• диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама,
• доказ о уплати 8.800,00 динара за пријаву на Конкурс, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.
• за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 8.800,00 динара за полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама. Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме у седишту Факултета у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду, пре попуњавања пријавног листа, дужни су да се упознају са начином на који ће се извршити генерисање ранг листе и рангирање кандидата, тако што ће прочитати документ „Додатно објашњење у вези попуњавања пријавног листа и начина креирања ранг листе за локације у Суботици и Одељење Факултета у Новом Саду-мастер академске студије“. Наведени документ је потребно потписати и предати уз пријавни лист, а исти ће бити доступан на сајту Факултета уз објављени Конкурс, као и на самом Факултету приликом физичке пријаве кандидата у просторијама Факултета.

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима на основним академским студијама.

Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.


5б) Документација за пријаву на студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
• личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид,
• диплому, додатак дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама (кандидати имаоци стране високошколске јавне исправе дужни су предати документа за која су претходно извришити поступак признавања стране високошколске исправе),
• доказ о уплати 8.800,00 динара за пријаву на Конкурс, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.
• за студенте који полажу допунске програмске садржаје: доказ о уплати 8.800,00 динара за полагање допунских програмских садржаја, на рачун Факултета број: 840-5334760-72.
• доказ о познавању енглеског језика.

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

При упису фотокопије докумената се морају заменити оригиналима или, у оправданим случајевима, овереним фотокопијама. Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

Студенти који основне академске студије нису завршили на Економском факултету у Суботици требају да приложе и додатак дипломе или уверење о положеним испитима током претходног нивоа студија.

Напомена: Диплома, односно Уверење о завршеним основним академским студијама обавезно треба да садржи доказ о томе када је студент први пут уписао претходни ниво студија, односно доказ на основу којег се може тачно утврдити почетак и завршетак претходног нивоа студија. Напред наведено посебно се односи на студенте који су у току свог студирања извршили прелазак са једне на другу високошколску установу (односно са једног на други студијски програм), или завршили један ниво студија а потом други. У овом случају потребно је доставити све претходно стечене дипломе, а не само последње стечену. У случају да, на основу поднете документације на Конкурс, не може да се утврди тачна дужина студирања кандидата на претходном нивоу студија, или просечна оцена, Факултет задржава право да од кандидата затражи додатну документацију на основу које би се могло извршити раниграње. Додатна документација подразумева потврду оверену од стране факултета, која приказује школску годину уписа на факултет и просечу оцену.Уколико се и на основу додатне документације не може утврдити тачна дужина студирања кандидата и просечна оцена или кандидат не достави додатну документацију, Факултет задржава право да одбаци овакву пријаву као непотпуну и не изврши рангирање кандидата.

Студенти који су имали мировање током студија потребно је да доставе потврду оверену од стране факултета у којој ће бити наведен период у којем је студент имао статус мировања.

- за пријаву на конкурс: 8.800,00 динара
- за полагање допунских програмских садржаја: 8.800,00 динара
- за упис (материјални трошкови уписа): 7.200,00 динара

Детаљне информације и инструкције за све уплате по Конкурсу и Трошковнику Факултета благовремено ће бити постављене на сајту Факултета пре пријаве на Конкурс, односно пре уписа са објављивањем Коначне ранг листе.

7а) Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи за студијске програме у трајању од једне године (два семестра) – 60 ЕСПБ бодова (сви студијски програми изузев студијског програма Напредна аналитика података у бизнису):
Редослед кандидата на ранг листи за упис на мастер академске студије утврђује се на основу следећих критеријума:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама;
 • дужине студирања на основним академским студијама;
 • успеха на испиту из допунских програмских садржаја (за кандидате који су у обавези да их полажу).

Ако кандидати који су се пријавили за упис на мастер академске студије, након рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност има кандидат са краћим временом студирања претходног нивоа студија.

Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према следећој формули:

* Приликом рангирања, кандидатима који су претходни ниво студија окончали на Економском факултету у Суботици признаје се максималан број бодова који може бити остварен у оквиру провере знања из допунских програмских садржаја (60 бодова).

Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања допунских програмских садржаја врши се на осонову „Правилника о условима уписа и начину полагања допунских програмских садржаја за упис на мастер академске студије“, који је објављен на интернет сајту Факултета (www.ef.uns.ac.rs) у делу „Правилници, упутства и формулари“ (линк: https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).

7b) Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи за студијски програм у трајању од две године (четири семестра) – 120 ЕСПБ бодова - Напредна аналитика података у бизнису:
Редослед кандидата на ранг листи за упис утврђује се на основу следећих критеријума:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама;
 • дужине студирања на основним академским студијама;
 • успеха на испиту.

Ранг листа кандидата одређује се на основу коефицијента успешности, који се рачуна према следећој формули:

Ако више кандидата који су се пријавили за упис, након рангирања, имају исти број бодова (коефицијент успешности), предност на ранг-листи у односу на друге једнако вредноване кандидате има кандидат са већим бројем бодова остварених на испиту, у случају једнаког броја остварених бодова на испиту, предност има кандидат са краћим трајањем студирања на основним студијама.
Услови уписа, рангирање кандидата и начин полагања испита за проверу знања врши се на основу „Правилника о условима уписа на интердисциплинарне мастер академске студије – студијски програм Напредна аналитика података у бизнису“, који је објављен на интернет страници Факултета (www.ef.uns.ac.rs) у делу „Правилници, упутства и формулари“ (линк: https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/pravilnici.php).

Приговор на ранг листу се подноси декану у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема.

Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.

Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом утврђеног броја.

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе високошколска документа за које је претходно извршен поступак признавања. Уколико се поступак признавања не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је признавање у току, али у тренутку уписа поступак признавања високошколских докумената мора бити завршен. Захтев за признавање страних високошколских докумената подноси се Универзитету у Новом Саду (линк: https://www.uns.ac.rs/index.php/c-studije/priznavanje-diploma/priznavanje-strane ).

- додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом уписа, кандидати страни држављани дужни су да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Контакт телефони за добијање додатних информација:
+381 24 628 090
+381 21 485 2925
+381 24 628 124
+381 24 628 086

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик