CP

SSE

EU

Linkovi

      Web strana projekta
      Platforma - klasterske politike

Clusterpolisee

Home  |  Ciljevi projekta  |  Projektni tim  |  Partneri  |  Aktivnosti  |  Baza znanja  |  Aktuelnosti  |  Galerija  |  Interaktivna mapa klastera

Vaša pozicija:     Home     Ciljevi projekta

Ciljevi projekta

Cilj projekta ClusterPoliSEE je definisanje, razvoj i implementacija regionalnih klasterskih politika kao nužne posledice udruživanja resursa i integracije aktivnosti duž globalnog lanca vrednosti, usklađivanja regionalnih konkurentskih prednosti sa međunarodnim sinergijama.

Specifični ciljevi su:

  uspostaviti kolaboraborativnu ICT platformu kao sistem mehanizama za učenje za partnere i relevantne zainteresovane subjekte sa ciljem unapređivanja klasterske politike u Jugo-istočnoj Evropi putem kooperativnog učenja, transfera politike i međusobne razmene informacija, istražujući dodatu vrednost transnacionalne saradnje zasnovane na otvorenoj i interaktivnoj na internetu zasnovanoj podršci zajedničkom učenju;

  izvršiti detaljnu procenu regionalnih klasterskih politika u zemljama učesnicima, na osnovu razmatranja dosadašnjih aktivnosti, vizija budućnosti, analize sadašnjeg konteksta, i razumevanja i rada sa paralelnim kontekstima, i to kao doprinos razvoju pametnijih politika kao podrške postojećim i politikama koje su tek u razvoju, unapređenjem razumevanja postojećih podataka i informacija u vezi da razvojem klastera;

  identifikovati faktore, instrumente, iskustva, i dobru praksu u vezi sa šest identifikovanih prioritetnih tematskih područja, na osnovu opšte slike prošlih i postojećih regionalnih radnih okvira, a u cilju rada na razvoju novih mehanizama za učenje o politici koji će se testirati kroz pilot akcije;

  ojačati podršku transnacionalnoj saradnji orijentisanoj na rezultate, u funkciji kreiranja novih strategija (Zajednički stateški plan, Plan održivosti i Inicijativa na nivou Jugo-istočne Evrope) odriživosti rezultata projekta, i kao doprinos podršci Jugo-istočnoj Evropi kao inovativnom području.
 

 

 

Map
 

SIPA-I PP5
University of Novi Sad
Faculty of Economics SuboticaAddress:
Segedinski put 9-11, 24000
Subotica, Serbia

Contact person:
Mr. Veselin Pavlicevic
00381 24 628 214
pavlicevic@gmail.com

https://www.ef.uns.ac.rs