Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години – други конкурсни рок

Оригинални текст конкурса - Ћирилична верзија
Originalni tekst konkursa - Latinična verzija

На Факултет се може уписати укупно 176 студента, и то:
- 29 студената чије се образовање финансира из буџета
- 147 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

0

136

136

0

10

10

0

146

Пословна информатика

0

1

1

0

0

0

0

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

0

0

0

29

29

Укупно

0

137

137

0

10

10

29

176

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

136

136

Пословна информатика

0

1

1

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

137

137


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

0

10

10

Пословна информатика

0

0

0

Рачуноводство и ревизија

0

0

0

Укупно

0

10

10


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

29


Студијски програм

Укупно

Eкономија

146

Пословна информатика

1

Рачуноводство и ревизија

29

Укупно

176


Школарина:
- за самофинансирајуће студенте, свих студијских програма, износи 96.000,00 динара
- за студенте стране држављане, свих студијских програма, износи 1.900,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 3 буџетскa места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2021/2022. години – 5 буџетских места.

Упис студената по афирмативним мерама спроводи се на основу Стручног упутства за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. годину, које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно у складу са Програмима афирмативних мера који чине саставни део овог упутства. Наведено Стручно упутство биће објављено на сајту Факултета.
За одобрени број буџетских студената који се уписују на основу афирмативних мера, смањује се број самофинансирајућих студената на студијским програмима.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Право учешћа на конкурс имају лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.

Пријемни испит се полаже из два од следећих наставних предмета, по избору кандидата:
1. Основи економије
2. Пословна економија
3. Математика
4. Филозофија са логиком
5. Информатика

При подношењу пријаве кандидат је дужан да се определи за два од наведених пет предмета. Из одабраних предмета кандидат полаже пријемни испит према наставним програмима и литератури за средњу економску школу и гимназију. Материјал за припрему пријемног испита, односно Збирка задатака у којој је садржано 100 задатака која се могу појавити на пријемном испиту по сваком предмету полагања, објављена је на интернет страници Факултета, у делу „УПИС 2022“. Пријемни испит се полаже на основу Правилника о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних студија, који је објављен на интернет страници Факултета.
Kандидат се опредељује за студијски програм, наводећи у пријави редослед студијских програма по свом приоритету. Пријемни испит се полаже у просторијама Економског факултета у Суботици као и на Одељењу факултета у Новом Саду и Бујановцу, по распореду који ће бити објављен на интернет страници и на огласној табли Факултета.
Кандидати који су, као ученици трећег или четвртог разреда средње школе, освојили прво, друго или треће место на државном такмичењу, у чијој организацији учествује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу, из предмета из ког се полаже пријемни испит, исти не полажу, већ им се пријемни испит, односно део тог испита вреднује максималним бројем бодова.
Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (важећа лична карта или пасош) и конкурсни лист који кандидат добија приликом пријаве на Конкурс.

Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата:
1. и 2. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (од 8-14 часова),
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (од 8-14 часова)
1. и 2. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 8-14 часова)
- полагање пријемног испита:
5. септембар 2022. године на Факултету у Суботици (у 10 часова)
5. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Новом Саду (у 10 часова) и
6. септембар 2022. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (у 10 часова)
- објављивање прелиминарне ранг листе:
6. септембар 2022. године на свим локацијама Факултета
- објављивање коначне ранг листе:
12. септембар 2022. године на свим локацијама Факултета
- упис примљених кандидата:
13. септембар 2022. године на свим локацијама Факултета

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
- доказ о уплати 7.300,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.

Напомена: Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

5а. Документација која се подноси приликом уписа:

Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (из тачке 5. овог конкурса);
- образац ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице Факултета и Одељења, уз приказ уплате материјалних трошкова уписа);
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см;
- доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа – 6.200,00 динара;
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање школарине у ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту Факултета, приликом објављивања коначне ранг листе).

Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

- полагање пријемног испита: 7.300,00 динара,
- материјални трошкови уписа: 6.200,00 динара,
- школарина: 96.000,00 динара.

Ранг листа кандидата се формира сходно броју бодова остварених на основу успеха у средњој школи и на пријемном испиту. Однос бодова је 40:60.
Кандидат је положио пријемни испит уколико је:
- остварио најмање 14 бодова укупно из два одабрана предмета и
- остварио најмање 5 бодова по предмету.

Приговор на ранг листу се подноси у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Приговор се подноси Комисији за упис у прву годину основних студија, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема. Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.
Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом утврђеног броја.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Кандидат сам нострификује средњошколска документа у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ). Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија. Имаоца стране средњошколске исправе који оствари право уписа, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решење Агенције о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2021/2022. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступуку нострификације (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2021/2022. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту Агенција), Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року вискошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја основних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења Агенције о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2022/2023. години може уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али до почетка наставе нострификација мора бити завршена и достављена Факултету. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ). Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту Факултета).

Контакт телефони за добијање додатних информација:
+381 24 628 090
+381 24 628 086

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик