Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Често постављана питања

Често постављана питања

Поштовани будући бруцоши!

Драго нам је да и ове године показујете велико интересовање путем е-маил-а и телефонских позива за упис на Економски факултет у Суботици, односно Одељењу Факултета у Новом Саду и Бујановцу.
Ваша питања пажљиво читамо и пратимо, а као резултат, пред вама су странице са информацијама које вас занимају.
Ако је питање које имате и након читања наредних редова остало без одговора, на располагању је електронска пошта: upis2024@ef.uns.ac.rs или Руководилац Студентске службе факултета Стевица Дивнић (024-628-090 радним данима од 10 до 14 часова).

Немојте се устручавати!

По завршетку четворогодишњих основних академских студија, студенти студијског програма "Економија" стичу звање дипломирани економиста, док студенти студијског програма "Пословна информатика" стичу звање дипломирани пословни информатичар.

Да. По завршетку основних студија студент може да настави образовање на мастер студијама у земљи или у иностранству.

Право да упишу Економски факултет у Суботици имају сва лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2023/2024. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступуку нострификације (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте одређене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, у другом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (ENIC/NARIC Центар) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом конкурсном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року воскошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно односно Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51, о нострификацији његове средњошколске исправе.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2024/2025. години може уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али до почетка наставе нострификација мора бити завршена и достављена Факултету. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51. ( ENIC/NARIC Центар)
Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту Факултета).

Страни држављани имају право учешћа на конкурсу под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51. ( ENIC/NARIC Центар)
Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али у тренутку уписа нострификација мора бити завршена. Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Пријава на Конкурс се може поднети на један од два понуђена начина:
1. онлајн,
2. у просторијама факултета.

Пријава на Конкурс се подноси у другој половини јуна месеца, а све у складу са датумима који ће бити дефинисани у Конкурсу.
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених. Кандидати који су страни држављани достављају пасош на увид и фотокопију пасоша,
- доказ о уплати 8.800,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72. Уплату је потребно извршити у некој од платних институција пре пријаве на Конкурс и доласка на Факултет, јер на Факултету није могуће извршити уплату.

Изглед уплатнице:


Напомена: Изглед уплатнице је исти за кандидате који конкуришу у Суботици и на Одељењима у Новом Саду и Бујановцу.
- остала допунска документација (нострификација средњошколских јавних исправа, изјаве, дипломе са државних такмичења из предмета који се полажу на пријемном испиту, доказ о познавању српског језика и осигурање за стране кандидате,...)

Пријаву на Конкурс кандидати подносе лично, а уколико су спречени, пријаву може, уместо њих, да обави опуномоћени, односно лице коме је кандидат дао специјалну пуномоћ за обављање ове правне радње, оверену од за то надлежног органа.

Пријемни испит се полаже крајем јуна, или почетком јула месеца, а све у складу са датумима који ће бити дефинисани у Конкурсу.

У седишту Факултета у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду, пријемни испит се полаже у 10:00 и евентуално у 12:30 часова у зависности од броја пријављених кандидата, по распореду који ће након пријаве кандидата бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета.

На Одељењу Факултета у Бујановцу пријемни испит се полаже у 10:00 часова.

Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (лична карта, пасош).

Правила понашања на пријемом испиту:

1. Кандидат мора са собом да понесе:
- личну карту (или други документ у којем је наведен ЈМБГ),
- идентификациони лист-потврду која се добије након извршене пријаве на Конкурс,
- прибор за писање.

2. Кандидат може да понесе са собом:
- Збирку важнијих математичких формула у издању Економског факултета у Суботици уколико је за један од предмета који полаже на пријемном испиту изабрао Математику. Збирка формула може да се купи у скриптарници Факултета у Суботици односно у скриптарници на Одељењу у Новом Саду.
- Калкулатор који није програмибилан и не располаже могућношћу уноса текста.

3. Употреба мобилног телефона и било ког другог вида телефонске, радио и BlueTooth комуникације на пријемном испиту је најстроже забрањенa. Свако другачије понашање кандидата подразумева дисквалификацију са пријемног испита.

4. Кандидат најраније може да напусти салу 15 минута након почетка пријемног испита. Кандидат не може напустити салу у току пријемног испита с намером да се у њу врати, НИ У КОМ СЛУЧАЈУ. Максимално трајање пријемног испита је 120 минута.

5. Кандидат на пријемном испиту мора да буде адекватно обучен, што подразумева да не може да приступи полагању пријемног испита у папучама за плажу, шорцу, кратким панталонама, мајицама на бретеле, мајицама које не покривају стомак, наочарима за сунце, капама.

6. Кандидати могу бити дисквалификовани са пријемног испита у случајевима да користе недозвољена средства, међусобно разговарају, на било који начин ометају одвијање пријемног испита.

На пријемном испиту се полажу два, од следећих пет предмета:
1. Принципи економије,
2. Пословна економија,
3. Информатика,
4. Математика,
5. Филозофија са логиком.

На пријемном испиту из математике дозвољено је коришћење свески са формулама (Збирка математичких формула), али искључиво оних које се могу купити у скриптарници Економског факултета.
Приликом подношења докумената на Конкурс, кандидат бира предмете које жели да полаже на пријемном испиту.
Такође, кандидатима ће бити пружена могућност да се изјасне о редоследу својих преференција, по питању начина финансирања, студијског програма и локације студирања.
Накнадне измене преференција кандидата изражених приликом подношења докумената на Конкурс, након објављивања прелиминарне или коначне ранг-листе, нису могуће.

Студијски програми основних академских студија су следећи:

 • Студијски програм: ЕКОНОМИЈА, са следећим изборним подручјима - модулима:
  • Агробизнис и рурални развој
  • Финансијски и банкарски менаџмент
  • Маркетинг
  • Међународна економија и бизнис
  • Менаџмент и бизнис
  • Рачуноводство и ревизија
  • Трговински маркетинг и менаџмент.

  Напомена: избор модула се врши приликом уписа треће године студија.
 • Студијски програм: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА.

Детаљније информације о студијским програмима су дате на веб сајту Факултета: Студијски програми

За преузимање збирке задатака и приступ дигиталној припремној настави, погледајте упутство за прављење налога на електронској платформи за учење (на линку испод):

Збирка за припрему пријемног испита и дигитална припремна настава 2024. - како доћи до њих? (Ускоро...)

На Факултет се може уписати укупно 857 студенaта, и то:
- 489 студената чије се образовање финансира из буџета
- 368 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

199

21

220

143

297

440

0

660

Пословна информатика

26

24

50

31

26

57

0

107

Пословна економија

0

0

0

0

0

0

90

90

Укупно

225

45

270

174

323

497

90

857

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

199

21

220

Пословна информатика

26

24

50

Пословна економија

0

0

0

Укупно

225

45

270


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

143

297

440

Пословна информатика

31

26

57

Пословна економија

0

0

0

Укупно

174

323

497


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Пословна економија

90

Укупно

90


Студијски програм

Укупно

Eкономија

660

Пословна информатика

107

Пословна економија

90

Укупно

857

Кандидат може да освоји укупно 100 бодова. Од тога, највише 40 на основу успеха у средњој школи, а највише 60 на основу постигнутог успеха на пријемном испиту (30 бодова по предмету).

Да бисте положили пријемни испит, укупан број поена освојен на пријемном испиту мора да буде најмање 14, при чему ни на једном тесту не сме бити мање од 5 поена. На пример, ако је кандидат на једном предмету, из којег полаже пријемни испит, освојио 4 поена, а на другом 10, кандидат није положио пријемни испит, иако је укупан број поена 14. Међутим, комбинација 5 и 9 поена, значи да је кандидат положио пријемни испит. На основу успеха у средњој школи кандидат може да има најмање 16 бодова. Да би се кандидат уписао на Економски факултет, збир бодова остварених на основу успеха у средњој школи и бодова постигнутих на пријемном испиту, мора да буде најмање 30.

Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских студија.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом, и има више од 50 бодова.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг-листи налази до утврђеног броја студената и има најмање 30 бодова.
Табеларни приказ минималног броја бодова који је био потребан за упис студија на терет буџета:

202120222023
СуботицаНови СадСуботицаНови СадСуботицаНови Сад
83.9696.3877.7696.0250.2296.34
202120222023
СуботицаНови СадСуботицаНови СадСуботицаНови Сад
92.5896.7894.3096.7093.7297.70

* На одељењу у Бујановцу прошле школске године било је предвиђено само буџетско финансирање и на располагању је било 90 места.

Важна напомена:
Студенти бирају један од два студијска програма: Економија и Пословна информатика.
Сви студенти могу, али и не морају да конкуришу на оба.

У оквиру програма Економија има 7 модула:
- Агробизнис и рурални развој,
- Финансијски и банкарски менаџмент,
- Маркетинг,
- Међународна економија и бизнис,
- Менаџмент и бизнис,
- Рачуноводство и ревизија,
- Трговински маркетинг и менаџмент.

Међутим, сви студенти тих модула биће заједно рангирани у оквиру студијског програма Економија.

Студијски програм Пословна информатика нема модуле.

Прелиминарни и коначни резултати пријемног испита ће бити објављени на веб сајту и на огласној табли Факултета (у Суботици, у Новом Саду, као и на Одељењу Факулета у Бујановцу).

Постоји могућност да се ранг-листе пошаљу електронским путем у средње школе - довољно је да се директор, секретар школе или педагог обрате писмено декану Факултета.

Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, односно да је његово право повређено, може поднети приговор декану Факултета, у року од 36 сати од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб сајту Факултета. Декан доноси Одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу на Одлуку декана Савету Факултета у року од 24 сата од пријема исте. Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема.

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама Факултет утврђује и објављује Коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом. Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.

Кандидату који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио прво место на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство просвете или на међународном такмичењу из наставног предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова на пријемном испиту.
Кандидату који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио друго или треће место на државном такмичењу, у чијој организацији учествује Министарство просвете или на међународном такмичењу из наставног предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета.

Упис у прву годину студија ће се обавити према распореду који ће благовремено пре уписа бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета, у Суботици, Новом Саду, као и на Одељењу Факулета у Бујановцу, у складу са роковима који ће бити утврђени Конкурсом за упис на прву годину основних академских студија за текућу школску годину. Уобичајено је да се упис врши први наредни радни дан након објављивања Коначне ранг листе.

Упис се врши лично на Факултету, односно, уз оверену пуномоћ упис може да изврши и лице на које гласи наведена пуномоћ.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати следећег кандидата по редоследу на коначној ранг-листи, одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања.

Школарина за самофинансирајуће студенте свих студијских програма износи 108.000 динара, односно 2.100 € за студенте стране држављане.
Студентима ће бити омогућено, уколико желе, плаћање школарине у више рата.

Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик