Почетна страница За будуће студенте Упис на основне студије Конкурс

Основне академске студије

Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2023/2024. години

Ekonomski fakultet upis Subotica Novi Sad Bujanovac Zbirka za pripremu prijemnog ispita Збирка за припрему пријемног испита
Оригинални текст конкурса - Ћирилична верзија
Originalni tekst konkursa - Latinična verzija
Pályázat hallgatók beiratkozásához az egyetemi alapképzés első évfolyamára a 2023/24-as tanévben
Изглед формулара за пријаву на Факултету
Додатно објашњење за попуњавање пријавног листа
Изјава кандидата да претходно није био уписан у статусу буџета
Изјава о језику на којем се полаже пријемни испит
Изјава студента о пристанку за обраду података о личности
Шифарник средњих школа
Одлука о именовању Комисије за процену медицинске документације за упис особа са инвалидитетом на висикошколске установе у саставу Универзитета у Новом Саду за школску 2023/2024. годину
Обавештење о забрани сексуалног узнемиравања, о правима, дужностима и одговорностима студената и запослених у вези са поштовањем забране и о органима за спречавање сексуалног узнемиравања
Прилог 4 - Изјава за припаднике ромске националне мањине
Прилог 4а - Модел препоруке националног савета за Роме
Прилог 5 - Изјава за припаднике српске националне мањине из суседних земаља
Стручно упутство за спровођење уписа 2023

На Факултет се може уписати укупно 887 студента, и то:
- 489 студената чије се образовање финансира из буџета
- 398 самофинансирајућих студената

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

СУБОТИЦА

НОВИ САД

БУЈАНОВАЦ

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Самоф.

Укупно

Буџет

Eкономија

199

51

250

143

297

440

0

690

Пословна информатика

26

24

50

31

26

57

0

107

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

0

0

0

90

90

Укупно

225

75

300

174

323

497

90

887

Студијски програм

СУБОТИЦА

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

199

51

250

Пословна информатика

26

24

50

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

Укупно

225

75

300


Студијски програм

НОВИ САД

Буџет

Самоф.

Укупно

Eкономија

143

297

440

Пословна информатика

31

26

57

Међународна и европска економија и бизнис

0

0

0

Укупно

174

323

497


Студијски програм

БУЈАНОВАЦ
Буџет

Eкономија

0

Пословна информатика

0

Међународна и европска економија и бизнис

90

Укупно

90


Студијски програм

Укупно

Eкономија

690

Пословна информатика

107

Међународна и европска економија и бизнис

90

Укупно

887


Школарина:
- за самофинансирајуће студенте, свих студијских програма, износи 108.000,00 динара
- за студенте стране држављане, свих студијских програма, износи 2.100,00 € (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате).

Напоменa:
Број студената који се уписује у прву годину студијских програма основних академских студија који се финансирају из буџета Аутономне Покрајине Војводине, на основу афирмативних мера, додаје се на број који је већ одобрен факултетима и износи:
- за упис студената са инвалидитетом – 5 буџетсих места,
- за упис студената припадника ромске националности – 5 буџетских места,
- за упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству у школској 2022/2023. години – 5 буџетских места.

Упис студената по афирмативним мерама спроводи се на основу Стручног упутства за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину, које доноси Министарство просвете, односно у складу са Програмима афирмативних мера који чине саставни део овог упутства. Наведено Стручно упутство биће објављено на сајту Факултета. Упис кандидата по афирмативним мерама ће смањити број самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.

Право учешћа на конкурс имају лица са завршеном средњом школом четворогодишњег трајања.
Напомена: Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину, које доноси Министарство просвете, регулишу се услови конкурисања и начин уписа лица са инвалидитетом, кандидата припрадника ромске националне мањине, држављана Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних замаља, лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању, страних држављана и старних држављана у статусу миграната/тражилаца азила. Наведено Стручно упутство биће објављено на сајту Факултета у делу УПИС 2023 – Упис на основне академске студије 2023.

Пријемни испит се полаже из два од следећих наставних предмета, по избору кандидата:

1. Принципи економије
2. Пословна економија
3. Математика
4. Филозофија са логиком
5. Информатика

При подношењу пријаве кандидат је дужан да се определи за два од наведених пет предмета. Из одабраних предмета кандидат полаже пријемни испит према наставним програмима и литератури за средњу економску школу и гимназију. Материјал за припрему пријемног испита, односно Збирка задатака у којој је садржано 100 задатака која се могу појавити на пријемном испиту по сваком предмету полагања, објављена је на интернет страници Факултета, у делу „УПИС 2023“. Пријемни испит се полаже на основу Правилника о начину полагања пријемног испита и рангирању кандидата за упис у прву годину основних студија, који је објављен на интернет страници Факултета. Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме у седишту Факултета у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду, пре попуњавања пријавног листа, дужни су да се упознају са начином на који ће се извршити генерисање ранг листе и рангирање кандидата, тако што ће прочитати документ „Додатно објашњење у вези попуњавања пријавног листа и начина рангирања“. Наведени документ је потребно потписати и предати уз пријавни лист, а исти ће бити доступан на сајту Факултета уз објављени Конкурс, као и на самом Факултету приликом физичке пријаве кандидата у просторијама Факултета.
Kандидат се опредељује за студијски програм, наводећи у пријави редослед студијских програма по свом приоритету. Пријемни испит се полаже у просторијама Економског факултета у Суботици као и на Одељењу факултета у Новом Саду и Бујановцу, по распореду који ће бити објављен на интернет страници и на огласној табли Факултета.
Кандидату који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио прво место на државном такмичењу у чијој организацији учествује Министарство просвете или на међународном такмичењу из наставног предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова на пријемном испиту.
Кандидату који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио друго или треће место на државном такмичењу, у чијој организацији учествује Министарство просвете или на међународном такмичењу из наставног предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета.
Приликом приступања полагању пријемног испита обавезна је лична исправа (важећа лична карта или пасош) и потврда о пријављивању коју кандидат добија приликом пријаве на Конкурс.

Први конкурсни рок:
- пријављивање кандидата:
21, 22. и 23. јун 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду (од 8-14 часова)
29. и 30. јун 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу (од 8-14 часова)
Кандидати ће бити у могућности да пријаву изврше на један од два начина: личном предајом докумената у просторијама факултета или онлајн (без доласка на факултет). Неће бити могуће пријаву извршити на оба начина истовремено, него само на један од понуђена два начина пријаве. Информације и детаљна упутства о начину пријаве кандидата благовремено ће бити постављени на сајт факултета.

- полагање пријемног испита:
28. јун 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду
4. јул 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу
Напомена: у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду, пријемни испит се полаже у 10:00 и евентуално у 12:30 часова у зависности од броја пријављених кандидата, по распореду који ће након пријаве кандидата бити објављен на огласној табли и веб сајту Факултета. На Одељењу Факултета у Бујановцу пријемни испит се полаже у 10:00 часова.

- објављивање прелиминарне ранг листе:
29. јун 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду,
5. јул 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу

- објављивање коначне ранг листе:
7. јул 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду
11. јул 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу

- упис примљених кандидата:
10, 11. и 12. јул 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу Факултета у Новом Саду
12. и 13. јул 2023. године од 9-14 часова на Одељењу Факултета у Бујановцу

Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата:
4. и 5. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета (од 8-14 часова)

- полагање пријемног испита:
7. септембра 2023. године на Факултету у Суботици и Одељењу у Новом Саду
8. септембра 2023. године на Одељењу Факултета у Бујановцу

- објављивање прелиминарне ранг листе:
8. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета

- објављивање коначне ранг листе:
14. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета

- упис примљених кандидата:
15. септембар 2023. године на свим локацијама Факултета

Кандидати приликом пријаве подносе НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист који се добија на Факултету, кандидати подносе неоверене фотокопије докумената:
- сведочанства четири разреда завршене четворогодишње средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- личну карту која се подноси на увид и фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту). Кандидати страни држављани достављају фотокопију пасоша уз приказ оригинала на увид.
- доказ о уплати 8.800,00 динара за трошкове полагања пријемног испита на текући рачун Економског Факултета, број 840-5334760-72.

Кандидати који долазе из Републике Српске поред наведених докумената подносе и извод из матичне књиге рођених.

Лица која конкуришу на основу афирмативних акција, држављани Републике Србије који су у школској 2022/2023. години средњу школу завршили у иностранству, припадници српске националне мањине из суседних замаља, лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању, страни држављани и старни држављани у статусу миграната/тражилаца азила, подносе и додатну документацију у складу са Стручним упутством.

5a. Документација која се подноси приликом уписа:

Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (из тачке 5. овог конкурса);
- образац ШВ-20 и индекс (добијају се на шалтеру Скриптарнице Факултета и Одељења, уз приказ уплате материјалних трошкова уписа);
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см;
- доказ о уплати накнаде за упис – материјални трошкови уписа – 7.200,00 динара;
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (омогућено је плаћање школарине у ратама, на начин који ће бити дефинисан на сајту Факултета, приликом објављивања коначне ранг листе).

Фотокопијe докумената се не враћају кандидатима који не изврше упис.

- за полагање пријемног испита (пријава на конкурс): 8.800,00 динара,
- - за упис (материјални трошкови уписа): 7.200,00 динара,

Детаљне информације и инструкције за све уплате по Конкурсу и Трошковнику Факултета благовремено ће бити постављене на сајту Факултета пре пријаве на Конкурс, односно пре уписа са објављивањем Коначне ранг листе.

Ранг листа кандидата се формира сходно броју бодова остварених на основу успеха у средњој школи и на пријемном испиту. Однос бодова је 40:60.
Кандидат је положио пријемни испит уколико је:
- остварио најмање 14 бодова укупно из два одабрана предмета и
- остварио најмање 5 бодова по предмету.

Приговор на ранг листу се подноси у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, ЛИЧНО на Економском факултету у Суботици и Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу. Приговор се подноси Комисији за упис кандидата у прву годину основних академских студија, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
На решење декана кандидат има право писмене жалбе Савету Факултета, која се предаје лично на шалтеру Студентске службе Економског факултета у Суботици, као и на Одељењима Факултета у Новом Саду и Бујановцу, у року од 24 часа од пријема решења. Савет Факултета решава жалбе у року од два дана од дана њеног пријема. Скреће се пажња кандидатима да се неблаговремено поднети приговори неће уважити.
Ако кандидати који су на основу коначне ранг листе, стекли услов за упис, исти не изврше у за то предвиђеном року, право на упис стичу први следећи кандидати према редоследу утврђеном на коначној ранг листи одређеног студијског програма, на одређеној локацији студирања, до конкурсом утврђеног броја.

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије у погледу претходног образовања. Страни држављани сами финансирају своје школовање. Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Кандидат сам нострификује средњошколска документа у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ). Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту: Агенција) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија. Имаоца стране средњошколске исправе који оствари право уписа, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решење Агенције о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Приликом уписа, кандидати страни држављани дужни су да високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
- да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

Држављанин Републике Србије који је у школској 2022/2023. години средњу школу завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране средњошколске исправе која подлеже поступуку нострификације (у даљем тексту: Ималац стране средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у школској 2022/2023. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе из претходног става може бити уписан на студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студената чије се студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената.
Са потврдом Агенције за квалификације (у даљем тексту Агенција), Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ) да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом уписном року вискошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на студије у првом уписном року у оквиру броја основних буџетских места по Одлуци Владе, односно у оквиру утврђеног броја самофинансирајућих места, високошколска установа може условно уписати у прву годину студија, уз обавезу достављања решења Агенције о нострификацији средњошколске исправе до почетка наставе.

Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2023/2024. години може уписати прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа. Уколико се поступак нострификације не заврши до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, али до почетка наставе нострификација мора бити завршена и достављена Факултету. Кандидат сам нострификује сведочанства неког разреда или диплому у Агенцији за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51 (линк: http://azk.gov.rs/ ). Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и еквиваленције. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине (модел изјаве објављен на сајту Факултета).

Контакт телефони за добијање додатних информација:
+381 24 628 090
+381 24 628 086
+381 21 485 2919

E-mail: stslsu@ef.uns.ac.rs

Интернет сајт Факултета:
www.ef.uns.ac.rs

Ekonomski fakultet upis Subotica Novi Sad Bujanovac Zbirka za pripremu prijemnog ispita Збирка за припрему пријемног испита
Повезане странице
Предности које нуди наш факултет Студијски програми Водич кроз студентски живот Обавештења Информације о преласку са друге високошколске установе Како до нас Контакти
Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Copyright @ 2024.
Пратите нас
Поделите
Обратите се

Поделите страницу
Share on Viber Share on Facebook Tweet
Претражите ef.uns.ac.rs
Изаберите језик