MARKETING

 

1. godina 
 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Makroekonomija

zimski

3+2

8

Mikroekonomija

zimski

3+2

8

Matematika za ekonomiste

zimski

3+2

8

Informacione tehnologije

zimski

2+3

6

Računovodstvo

letnji

3+2

8

Ekonomika preduzeća

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 1

letnji

2+2

6

Principi marketinga

letnji

2+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Ukupno:

 

660

60

 :: Nazad na vrh 

2. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Principi menadžmenta

zimski

2+2

6

Statistika

zimski

2+3

8

Privredni sistem i ekonomska politika

zimski

2+2

6

Finansije

zimski

3+2

8

Teorija organizacije

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 2

zimski ili letnji

2+2 

6

Kanali marketinga i trgovina

letnji

3+3

6

Marketing menadžment

letnji

3+3

6

Strani jezik

zimski i letnji

0+3

4

Sport i fizičko vaspitanje

letnji

0+2

4

Ukupno:

 

645

60

 :: Nazad na vrh 

3. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Međunarodna ekonomija

zimski

3+2

8

Informacioni sistemi u marketingu

zimski

2+3

6

Poslovne finansije

zimski

3+2

6

Politička ekonomija

zimski

2+2

8

Ponašanje potrošača

letnji

2+3

6

Marketing istraživanje

letnji

2+2

6

Izborni predmet iz Grupe 3

zimski ili letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 3

zimski ili letnji

2+3

6

Diplomski rad

 

0+6

8

Ukupno:

 

660

60

 :: Nazad na vrh 

4. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Kvantitativni metodi u marketingu i trgovini 

zimski

3+3

8

Poslovna analiza

zimski

3+2

8

Industrijski marketing

zimski

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Strategijski menadžment

letnji

3+2

8

Marketing u agrobiznisu

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Specijalistički rad

0+8

12

Ukupno:

 

660

60

Napomena: Ukoliko student ne radi specijalistički rad jer nastavlja studije na petoj godini, ima obavezu da umesto specijalističkog rada polaže i sledeće ispite:

Menadžment rizikom

letnji

2+3

6

Izborni predmet iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Ukupno:

 

690

60

 :: Nazad na vrh 

5. godina 

 

Naziv predmeta

Semestar

Fond časova
(predavanja + vežbe)

ECTS bodovi

Metodologija naučno istraživačkog rada

zimski

3+1

6

Osnove pregovaranja

zimski

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4 

zimski ili letnji

2+3

6

Marketing farmaceutskih proizvoda

letnji

2+3

6

Izborni predmeti iz Grupe 4

zimski ili letnji

2+3

6

Magistarski rad

0+20

30

Ukupno:

 

675

60

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 1

1. Filozofija
2. Sociologija

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 2

1. Organizaciono ponašanje
2. Menadžment ljudskih resursa 
3. Bankarstvo
4. Projektni menadžment
5. Privredno pravo
6. Međunarodno poslovanje

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 3

1. Marketing usluga 
2. Globalni marketing
3. Marketing komunikacije
4. Psihologija prodaje 

:: Nazad na vrh 

Izborni predmeti Grupe 4

1. Menadžment proizvodima
2. Direktni marketing
3. Benchmarking
4. Menadžment prodaje
5. Dizajn proizvoda
6. Osiguranje i špedicija 
7. Predviđanje i prognostika

:: Nazad na vrh

Strani jezici

1. Engleski jezik
2. Nemački jezik
3. Ruski jezik
4. Francuski jezik

:: Nazad na vrh